HOME » Over ons » Publicaties» Themarapport Natuur - Natuurwaarden in de Zuidplaspolder (Peereboom et al., 2008)

Themarapport Natuur - Natuurwaarden in de Zuidplaspolder

Titel

Themarapport Natuur - Natuurwaarden in de Zuidplaspolder


Auteurs

Peereboom, D., T. Okhuijsen-Schepman, J.J. van Suijlekom, A.J. Haarsma


Jaar van uitgave

2008


Uitgever

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Samenvatting

In de Nota Ruimte is de Zuidplaspolder aangewezen als uitbreidingslocatie van de Zuidvleugel van de Randstad. Aan Adviesbureau E.C.O. Logisch is gevraagd de aanwezige natuurwaarden door middel van een literatuurstudie en een ecoscan in kaart te brengen. De literatuurstudie heeft als doel de actualisatie van bestaande natuurgegevens in het plangebied. Bij de ecoscan is het gebied globaal geïnventariseerd op potentie als leefgebied voor mogelijk aanwezige soorten. Tijdens de literatuurstudie en de ecoscan is duidelijk geworden dat vrij veel streng beschermde en bijzondere soorten in of nabij het plangebied voorkomen. Met name het veen en katteklei gebied vervult belangrijke functies voor soorten als de Meervleermuis, de Ringslang, de Platte schijfhoren en de Bittervoorn. De lintbebouwingen zijn van groot belang voor de Steenuil, die met 21 territoria goed vertegenwoordigd is in het plangebied. Ook zouden vleermuizen in de aanwezige bebouwing kunnen verblijven. In het plangebied zijn diverse bouwlocaties en braakliggende terreinen aanwezig welke van belang kunnen zijn voor de Rugstreeppad. De belangrijkste vegetatieve waarden van het plangebied bevinden zich in het veen en het katteklei gebied. Op basis van de aanwezige vegetatieklassen valt te verwachten dat in het katteklei en het veengebied de meeste bijzondere plantensoorten voorkomen. Geconcludeerd wordt dat het veen en katteklei gebied vanwege de hoge waterstanden en het extensieve beheer van groot belang is voor de aanwezige natuur. Het kleigebied heeft duidelijk minder natuurwaarden maar is wel van groot belang voor de Steenuil en mogelijk de Rugstreeppad en vleermuizen. Er bestaan nog enkele leemtes in kennis voor wat betreft de verspreiding van enkele streng beschermde soorten als de Waterspitsmuis, de Ringslang en vleermuizen. Ten aanzien van de MER is er voldoende inzicht in het belang van het plangebied voor de betreffende soorten, maar vervolgonderzoek wordt aanbevolen bij verdere uitvoer van de plannen.